ثبت نام فراگیر پیام نور 95

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 30 اکتبر 2016

علوم پایه

آمار ریاضی

آموزش ریاضی

ریاضی کاربردی (گرایش آنالیز عددی )

ریاضی کاربردی (گرایش تحقیق در عملیات)

ریاضی محض (گرایش آنالیز )

ریاضی محض (گرایش جبر )

ریاضی محض (گرایش هندسه)

زمین شناسی ( اقتصادی)

زمین شناسی (پترولوژی)

زمین شناسی ( آب زمین شناسی)

زمین شناسی (زلزله شناسی)

زمین شناسی (زمین شیمی)

زمین شناسی ( چینه نگاری و دیرینه شناسی)

زمین شناسی ( رسوب شناسی و شنگ شناسی رسوبی)

زمین شناسی (زیست محیطی)

زمین ساخت ( تکتونیک)

زیست شناسی ( علوم گیاهی – فیزیولوژی گیاهی)

زیست شناسی ( علوم گیاهی – زیست شناسی تکوینی )

زیست شناسی ( علوم گیاهی -سیستماتیک اکولوژی)

زیست شناسی (گرایش بیوشیمی)

زیست شناسی (گرایش بیوفیزیک)

زیست شناسی (گرایش علوم جانوری – بیو سیستماتیک جانوری)

زیست شناسی (گرایش علوم جانوری – زیست شناسی سلولی تکوینی)

زیست شناسی (گرایش علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری)

زیست شناسی (گرایش ژنتیک)

زیست فناوری – بیوتکنولوژی (گرایش میکروبی )

زیست شناسی (گرایش ژئومورفولوژی)

شیمی (گرایش شیمی آلی )

شیمی (گرایش شیمی تجزیه)

شیمی (گرایش شیمی فیزیک)

شیمی (گرایش شیمی معدنی)

فیتو شیمی

فیزیک ( اتمی و مولکولی )

فیزیک ( فیزیک بنیادی)

فیزیک (زمینه ذرات بنیادی)

فیزیک (زمینه حالت جامد)

فیزیک (زمینه گرانش و فیزیک نجومی)

فیزیک ( هسته ای(

 

علوم انسانی

رشته آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) – آب و هواشناسی شهری

رشته آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) – آب و هواشناسی کاربردی

رشته آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) – تغییرات آب و هوایی اقلیمی

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی – حرکات

الهیات و معارف اسلامی – ادیان و عرفان

الهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حدیث

الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان فارسی

آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

آموزش محیط زیست

آموزش و بهسازی منابع انسانی

اخلاق – اخلاق اسلامی 

اخلاق – فلسفه اخلاق

اقتصاد اسلامی

اقتصاد انرژی

اقتصاد و تجارت الکترونیک

تاریخ انقلاب اسلامی

تاریخ – تاریخ اسلام

تاریخ – تاریخ ایران اسلامی

تاریخ تشیع

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ( تعلیم و تربیت اسلامی)

تحقیقات آموزشی 

تکنولوژی آموزشی

جامعه شناسی

جغرافیای سیاسی گرایش فضای شهری

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی -اقتصاد فضا 

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی – برنام ریزی کالبد

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی – سازماندهی مناطق عشایری 

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی – مدیریت توسعه پایدار روستایی  جغرافیا و برنامه ریزی شهری – آمایش شهری

جغرافیا و برنامه ریزی شهری – برنامه ریزی مسکن 

جغرافیا و برنامه ریزی شهری – بهسازی و نوسازی شهری 

جغرافیا و برنامه ریزی شهری – محیط زیست شهری 

حسابداری

حقوق بین الملل

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق خصوصی

رفتار حرکتی – رشد حرکتی 

روان شناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا

روان شناسی بالینی

روان شناسی بالینی کودک و نوجوان

روانشناسی شخصیت

روان شناسی تربیتی

روان شناسی ( عمومی)

روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی ( عقب مانده ذهنی )

زبان و ادبیات عربی (گرایش ادبیات عربی)

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی (گرایش ادبیات مقاومت یا پایداری )

زبان و ادبیات فارسی (گرایش ادبیات کودک و نوجوان

زبان و ادبیات فارسی ( گرایش ادبیات عامه )

زبان و ادبیات فارسی ( گرایش ویرایش و نگارش)

زبان و ادبیات فارسی (گرایش ادبیات تطبیقی فارسی – عربی)

زبان و ادبیات انگلیسی

زبان شناسی همگانی

ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

علوم اقتصادی

علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی)

علوم تربیتی (مدیریت آموزشی)

مدیریت آموزشی

برنامه ریزی درسی ( مطالعات برنامه درسی )

برنامه ریزی رفاه اجتماعی

علوم سیاسی

علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی در اسلام

علم اطلاعات و دانش شناسی  مطالعات کتابخانه های عمومی

علم اطلاعات و دانش شناسی  گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال

علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات

علم سنجی

علوم اجتماعی گرایش مطالعات فرهنگی

علوم ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه نگاری

فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی ورزشی کاربردی

فلسفه و حکمت اسلامی

فلسفه و کلام اسلامی – فلسفه اسلامی

فلسفه و کلام اسلامی – کلام اسلامی

کارآفرینی گرایش آموزش عالی

کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید

مدیریت آموزشی

مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی

مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش بازاریابی

مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش کارآفرینی

مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش کسب و کار بین المللی

مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش مالی

مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی

مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

مدیریت اجرایی

مدیریت امور شهری

مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی)

مدیریت بازرگانی (گرایش بازرگانی بین الملل )

مدیریت بازرگانی (گرایش مدیریت مالی )

مدیریت بازرگانی (گرایش مدیریت تحول )

مدیریت دولتی (گرایش مدیریت منابع انسانی)

مدیریت دولتی (گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی )

مدیریت دولتی (گرایش مدیریت تحول)

مدیریت دولتی (گرایش تشکیلات و روش ها)

مدیریت دولتی (گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی)

مدیریت دولتی (گرایش مدیریت مالی دولتی)

مدیریت منابع انسانی گرایش منابع انسانی اسلامی

مدیریت رسانه

مدیریت فناوری اطلاعات (گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته )

مدیریت فناوری اطلاعات (گرایش کسب و کار الکترونیک)

مدیریت فناوری اطلاعات (گرایش مدیریت دانش)

مدیریت فناوری اطلاعات (گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی)

مدیریت ورزشی – مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

مدیریت ورزشی – مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی

مدیریت ورزشی – مدیریت بازاریابی در ورزش

مدیریت ورزشی – مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی

مدیریت ورزشی – مدیریت رویدادهای ورزشی

مدیریت ورزشی – مدیریت رسانه های ورزشی

مشاوره گرایش مشاوره خانواده

مشاوره و راهنمایی

نهج البلاغه ( گرایش اجتماعی ، سیاسی و حقوق عمومی)

نهج البلاغه ( گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی)

نهج البلاغه (گرایش اصول الدین و معارف علوی)

 

کشاورزی و منابع طبیعی

مهندسی کشاورزی اصلاح نباتات

مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی (گرایش سیاست و توسعه کشاورزی)

مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی (گرایش تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی)

مهندسی کشاورزی ـ بیماری شناسی گیاهی

مهندسی کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی

مهندسی کشاورزی توسعه روستایی (گرایش توسعه کشاورزی)

مهندسی کشاورزی زراعت

مهندسی کشاورزی ـ علوم دامی گرایش تغذیه دام

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش انرژی

مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست (گرایش ارزیابی و آمایش زمین)

فنی مهندسی

مهندسی برق – الکترونیک

مهندسی مکانیک (گرایش طراحی کاربردی)

مهندسی مکانیک (گرایش تبدیل انرژی)

مهندسی مکانیک (ساخت و تولید)

مهندسی شیمی  – بیوتکنولوژی

مهندسی صنایع  – صنایع

مهندسی صنایع – ( سیستم های اقتصادی اجتماعی)

مهندسی صنایع – ( مدیریت سیستم و بهره وری)

مهندسی عمران – راه و ترابری

مهندسی عمران – خاک و پی

مهندسی عمران – ژئوتکنیک

مهندسی عمران – سازه

مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

مهندسی عمران – آب و سازه های هیدرولیکی

مهندسی عمران – محیط زیست

مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی )

مهندسی مواد ـ شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

هنر

پژوهش هنر

طراحی شهری

مهندسی معماری

برچسب‌ها: کارشناسی ارشد پیام نور, فراگیر پیام نور95, ثبت نام پیام نور, ثبت نام فراگیر پیام نور, ثبت نام فراگیر 95

Article source: http://www.iredu.ir/

               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش کامل آشپزی و شیرینی پزی نسخه جدید آموزش کامل آشپزی و شیرینی پزی نسخه جدید مجموعه اول هنر آشپزی؛ نان و شیرینی کتاب هنر آشپزی و شیرینی پزی رزان
     

انواع غذا،سالاد،دسر،آش،شیرینی،63 نوع غذای ایرانی

آموزش کامل آشپزی و شیرینی پزی نسخه جدید

مجموعه‌ای شامل بیش از 300 کتاب هنر آشپزی با موضوع تهیه انواع نان، شیرینی و کیک

کامل ترین مجموعه دستور پخت غذاهای ایرانی و خارجی

     
12,900 تومان خرید  آموزش کامل آشپزی و شیرینی پزی نسخه جدید 13,900 تومان خرید آموزش کامل آشپزی و شیرینی پزی نسخه جدید 24,000 تومان خرید مجموعه اول هنر آشپزی؛ نان و شیرینی 31,000 تومان خرید کتاب هنر آشپزی و شیرینی پزی رزان
     
     
               
عکس محصول      
     
کتاب دایره المعارف آشپزی و شیرینی پزی      
     

کتاب جامع آشپزی و شیرینی پزی و سفره آرایی

     
     
30,800 تومان خرید کتاب دایره المعارف آشپزی و شیرینی پزی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code